Vergaderstukken

.

 

 

    Vergadering algemeen bestuur VRH (29 mei 2019)  
       
1   Opening Mondeling
       
2   Mededelingen (bestuurlijk) portefeuillehouders  
  A Financiële adviescommissie VRH d.d. 15 mei 2019 Mondeling
  B Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening d.d. 8 mei 2019 Mondeling
  C Benoeming Directeur Publieke Gezondheid Mondeling
  D Stand van zaken risicocommunicatie Mondeling
  E Verzoek tot rapportage aan Inspectie n.a.v. brand in Amstelveen Bijlage I, II en III
       
3   Concept verslag AB-VRH d.d. 10 april 2019 *
       
    TER BESLUITVORMING  
       
4   Actualisatie organisatieverordening Bijlage I en II
       
    TER KENNISNAME  
       
5   Opvolging aanbevelingen onderzoek repressieve brandweerzorg Bijlage I en II
       
6   Presentatie personele ontwikkelingen Mondeling
       
    OVERIGE  
       
7   Rondvraag en sluiting Mondeling

 

* Wordt na vaststelling gepubliceerd.