Vergaderstukken

.

 

 

    Vergadering algemeen bestuur VRH (10 juli 2019)  
       
1   Opening Mondeling
       
2   Mededelingen (bestuurlijk) portefeuillehouders  
  A Terugblik landelijke storing 112 Bijlage I, II, III en IV
  B Veiligheidsberaad/ AB-IFV d.d. 14 juni 2019 Bijlage I en II
  C Interviewgesprek Evaluatie Wet Veiligheidsregio's d.d. 12 juni 2019 Mondeling
       
3   Concept verslag AB-VRH d.d. 29 mei 2019 *
       
    TER BESLUITVORMING  
       
4   Vaststelling VRH-begroting Bijlage I en II
  A Zienswijzen gemeenteraden + voorgestelde reactie

Voorgestelde reactie: I

Zienswijzen: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII en IX

  B Advies finaciele adviescommissie VRH + voorgestelde reactie

Voorgestelde reactie: I

Advies: I 

       
    TER KENNISNAME  
       
5   Overzicht door het Dagelijks Bestuur vaststelde regelingen  
  A Formele intrekking besluit functiewaardering specialismen Mondeling
       
6   Presentaties  
  A Verdichting Mondeling
  B Energietransitie Mondeling
       
    OVERIGE  
       
7   Rondvraag en sluiting Mondeling

 

* Wordt na vaststelling gepubliceerd.