Vergaderstukken

.

 

 

    Vergadering algemeen bestuur VRH (16 oktober 2019)  
       
1   Opening Mondeling
       
2   Mededelingen (bestuurlijk) portefeuillehouders  
  A Media-aandacht hoogbouw en energietransitie Mondeling
  B Stand van zaken inspectieonderzoeken Bijlage I, II, III, IV, V, VI en VII 
  C Terugkoppeling bestuurlijke overleggen  
   
  • Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening
Bijlage I
   
  • Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer Den Haag
Bijlage I
   
  • Bestuurlijke Adviescommissie GHOR
Bijlage I
   
  • Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer
Bijlage I en II
       
3   Concept verslag AB-VRH d.d. 10 juli 2019 *
       
    TER BESLUITVORMING  
       
4   Actualisering bestuurlijke portefeuilleverdeling Bijlage I en II
     

 

5   Voorgestelde reactie op rapport 'continuïteit meldkamers' Bijlage I, II en III
       
6   Pilot zorgmeldpunt Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) Bijlage I en II
       
7   Bestuurlijke managementrapportage VRH Bijlage I en II
       
    TER DISCUSSIE  
       
8   Bestuurlijke uitgangspunten jaarwisseling Bijlage I en II
       
    TER KENNISNAME  
       
9   Overzicht door het Dagelijks Bestuur vaststelde regelingen  
  A Wijziging mandaat- en volmachtregeling personele aangelegenheden i.v.m. inwerkingtreding Wnra voor medewerkers VRH vallend onder de CAO Ambu Mondeling
       
10   Presentatie  
  A Uitkomsten visitatie VRH Bijlage I en II
       
    OVERIGE  
       
11   Rondvraag en sluiting Mondeling

 

* Wordt na vaststelling gepubliceerd.