Privacyverklaring VRH

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is zich bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt.

Bescherming van je persoonsgegevens
De VRH gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van je persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijzen wij je naar de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Het e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming van de VRHfunctionaris.gegevensbescherming@vrh.nl

Plichten en verantwoordelijkheden van de VRH 
De VRH draagt er zorg voor dat je gegevens veilig opgeslagen worden en blijven. Wij hebben technische- en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onbevoegde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging of openbaarmaking.

Bewaartermijn 
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van de doelen waarvoor ze worden verwerkt.

Verstrekking aan andere organisaties 
De VRH verstrekt je persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven, tenzij wij hiervoor een wettelijke bevoegdheid hebben. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met de organisaties die in opdracht van de VRH je gegevens verwerken. Daarbij blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Je rechten
Je hebt een aantal rechten als wij je persoonsgegevens gebruiken:

  • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens die bekend zijn bij de VRH.
  • Recht op rectificatie: wanneer je dat wenst hebt je het recht om je persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer je toestemming geeft aan de VRH om je gegevens te verwerken, dan kun je deze gegevens ook weer laten verwijderen.
  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door de VRH. Je kunt hiervoor bij de functionaris gegevensbescherming terecht.

Inzagerecht 
Vragen en verzoeken over ons privacybeleid of de verwerking van persoonsgegevens kun je richten aan onze functionaris gegevensbescherming via functionaris.gegevensbescherming@vrh.nl.

Meer informatie 
Wil je meer weten over de bescherming van je persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Updates van deze verklaring 
De VRH kan deze privacyverklaring bijwerken door een nieuwe versie op haar website www.vrh.nl te plaatsen. De meest recente versie van onze privacyverklaring vindt u hier.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018.