Vergaderstukken Algemeen Bestuur VRH 29 januari 2020

2A Overzicht cijfers jaarwisseling Bijlage 2A I
2B Procedure opvolging Hoofd GHOR/ plv. Directeur Publieke Gezondheid Haaglanden Mondeling
3 Concept verslag vergadering 11 december 2019 Wordt na vaststelling gepubliceerd
  TER BESLUITVORMING  
4 Kaderbrief financien

Bijlage 4 I

Bijlage 4 II

Bijlage 4 III

5 Affinancieren operationele officieren (brandweer)

Bijlage 5 I

Bijlage 5 II

  TER BESPREKING  
6 Meerjarenbeleidsplan brandweer Haaglanden

Bijlage 6 I

Bijlage 6 II

Bijlage 6 III

  TER KENNISNAME  
7 Reactie op voorstel Wet Ambulancevoorzieningen Bijlage 7 I
8 Reactie minister op brief VRH/VRHM inzake continuïteit meldkamers Bijlage 8 I
9 Taakdifferentiatie brandweer

Bijlage 9 I

Bijlage 9 II

Bijlage 9 III

Bijlage 9 IV

10 inspectie onderzoek periodiek beeld: kwaliteitszorg en operationele prestaties

Bijlage 10 I

Bijlage 10 II

Bijlage 10 III

Bijlage 10 IV

Bijlage 10 V

Bijlage 10 VI

11 Reactie op ontvangen zienswijzen jaarplan en begroting IFV 2020 

Bijlage 11 I

Bijlage 11 II

Bijlage 11 III

12

Overzicht door het Dagelijks Bestuur vastgestelde regelingen:

A. Mandaat- en volmachtregeling Dagelijks Bestuur VRH 2020

Mondeling
  OVERIGE  
13 Rondvraag en sluiting Mondeling

 

Agenda AB VRH 11 december 2019

Vergaderstukken AB VRH 11 december 2019